MEK fejléc
Eötvös Loránd miniszteri kinevezésének dokumentumai
1. Wekerle Sándor miniszterelnök levele
Eötvös Lorándhoz vallás- és
közoktatásügyi miniszterré való kinevezésérõl
      FACSIMILE
1281/ME

      Méltóságos Báró Úr!

      Õ császári és apostoli királyi felsége mai
napon hozzám küldött legfelsõbb kéziratával elõter-
jesztésem folytán Méltóságodat vallás- és közokta-
tásügyi ministerévé legkegyelmesebben kinevezni
méltóztatott.
      Midõn errõl Nagyméltóságodat a legfelsõbb
kézirat csatolása mellett ezennel értesíteni van szerencsém,
egyszersmind tisztelettel kérem, hogy bölcs tanácsával
és hathatós közremûködésével engem támogatni méltóz-
tassék.
      Fogadja nagyméltóságod kiváló tiszteletem
õszinte nyilvánitását.
      Budapesten, 1894 évi junius hó 10-én
Wekerle

Címzés:
Méltóságos
     Báró Eötvös Loránd úrnak
a fõrendiház tagjának és a Magyar Tudományos Akadémia
elnökének2. Eötvös Loránd kinevezése
vallás- és közoktatásügyi miniszterré
Ferencz József és Wekerle Sándor aláírásával
      FACSIMILE

      Kedves báró Eötvös! Ma-
gyar ministerelnököm elõterjesztésére
Önt vallás- és közoktatásügyi ma-
gyar ministeremmé ezennel kineve-
zem
      Kelt Budapesten, 1894 évi junius hó 10-én
Ferencz József
Wekerle Sándor

BACK Eötvös home page