MEK fejléc
FACSIMILE

               Édes mamám!

 Én bizonyítványomat tegnap kaptam meg mely a következőkép szól:

  59 szám                     IV. osztály
             Iskolai bizonyítvány.
 Báró Eötvös Loránd pesti születésü 9 éves rom. 
 kat. vallású, 4. osztálybeli tanuló, az 1857-ik
 iskolaév 1ső és 2 felében magán oktatás mellett
 az előszabott tárgyakat következőkép tanulta meg:
 A vallástant a bibl. történelemmel s evangélioml. együtt igen jól
 A magyar nyelvet, s jelesül:
  az olvasást ................................. igen jól
  a nyelvtant ................................. igen jól
  a helyesírást ............................... jól
 A német nyelvet, s jelesül:
  az olvasást ................................. igen jól
  a nyelvtant ................................. igen jól
  a helyesírást ............................... jól
 a szó, és írásbeli gondolat kifejezést ........ igen jól
 a számolást ................................... igen jól

 a szépírást ................................... igen jól
 a rajzolást ................................... igen jól
 a földrajzt ................................... igen jól
  Minélfogva ezen tanuló megérdemli, hogy az 
 első osztályzatba kitüntetéssel soroztassék.
  Pest beli főiskolából julius hó 16-dik 1857
                       Nikolini Alajos
   Kriegler                 vallásoktató
   igazgató                    és
                         főtanító 
 "Hogy az első osztályba kitüntet. soroztassék", a leg-
 jobb a mit csak kaphatnak. S "jelesül" pedig any-
 nyit tesz mint "tudniillik". Papa már tíz ó-
 rakor a hajóval elindult Bécsbe s tehát így
 nemsokára hozzátok is jön. Holnap lesz az én
 második vizsgám, Klette-bácsi pedig 24-dik teszi
 le rigorozumát, s aztán átmegyünk lakni
 Budára. Hogyan vagytok mindnyájan? Meg-
 kapta-e Ágnes levelét? De ugyan írd meg 
 nekem mért nem írnak a többiek csak Jo-
 lánta, s az ő levelét általad neki ezer-
 szer köszönöm, s látom hogy ő elnemfelejt.
 Most mindjájotokat tisztellek neked s Ilka-
 néninek, kinek jövő levelemet fogom 
 írni kezeit csókolom. Klette-bácsitól tisz-
 teleteket mondva maradok szerető fiad

                 Loránd
 Pest Julius 21-dik 1857

BACK Eötvös home page